Veterantræer vrimler med liv

Store, gamle træer – også kendt som veterantræer – er et af den danske naturs smukkeste, og samtidig allermest artsrige levesteder. Livet omkring et træ ændres hele tiden i takt med at det vokser, ældes og dør, men særligt de gamle træer tilbyder en række værdifulde levesteder, der ikke findes på yngre træer, og som giver udfoldelsesmuligheder for et væld af arter. Selv når træet står tilbage som en hul, død ruin går det ikke til spilde – det er stadig ligeså fuldt af liv som det var, da det var levende!

Bøge- og egetræer fældes typisk, når de er omkring 100-130 år gamle, som er det tidspunkt, hvor det økonomiske udbytte er størst. Men selvom sådanne træer af de fleste opfattes som gamle, så er de faktisk stadig relativt unge set fra et biologisk synspunkt, og kan ofte leve mindst 100 år mere, inden de begynder at gå i forfald. Nedbrydningen af træet tager typisk ligeså længe som det tog for det at vokse sig stort, og undervejs vil det udvikle en lang række strukturer, så som sprækker, døde grene, rådne grentude, hulrum, vandsamlinger og løs bark, der er hjem for utallige arter – heriblandt mange sjældne.

Når træet har nået en alder på 150-200 år har det opnået ’veteran-status’. Nu vil sky rovfugle som duehøg, hvepsevåge og rød glente bygge deres rede i træets krone; stær, natugle, skovmår, egern og forskellige spætte-arter vil yngle i den hule stamme, og under den løse bark vil flagermus og sommerfugle søge vinterskjul. På døde grene vil smukke og sjældne svampe som koralpigsvamp og egetunge vokse frem. Ofte er de store poresvampe, der vokser på træets stamme, levested for deres helt eget mylder af smådyr, bl.a. en række specialiserede svampemyg.

Hvis man ikke griber ind med motorsav eller økse, vil veterantræet til sidst ende som dødt ved –  en  træruin er skabt! Her tilbringer træbukke, smældere og svirrefluer deres larvetid, samtidig med at grene og stammer dækkes af mosser, laver og svampe, der langsomt nedbryder det døde ved. Hos nogle skovejere kan der opstå bekymring for, at svampe og vedboende insekter vil sprede sig fra træruiner til de unge, sunde træer i skoven, og gøre skade. I langt de fleste tilfælde gør nedbryderne dog ingen skade på andre træer. De kun slår sig ned, hvis træet allerede er i forfald.

I dag er veterantræer blevet et mere sjældent syn i det danske landskab – og det er gået hårdt ud over det mylder af arter, hvis eksistens er betinget af forekomsten af naturlige hulheder og dødt ved. Er man så heldig at have gamle træer på sin ejendom gælder det derfor om at værne om dem. Det tager kun et øjeblik at fælde en gammel kæmpe, men det tager flere hundrede år, før de værdifulde levesteder, som træet indeholdt, er skabt på ny.

Samtidig er det vigtigt at huske, at alle træer er forgængelige. Derfor er det en god idé at planlægge langsigtet, og sørge for at give plads til nye træer, der på sigt kan opnå veteran-status. De udvalgte træer må gerne være ’krukker’ (store, dominerende træer, med kraftig krone og lave grene, som optager meget plads), ’tveger’ (træer, hvor stammen nedenfor kronen har delt sig i to lige store grene), eller stormskadede træer, der har en lav værdi på tømmer-markedet, men en høj naturværdi.

Det er ofte en fordel, hvis veterantræet står lyst, evt. solitært på marken, i hegnet eller langs en skovvej. Her er træet soleksponeret, hvilket er til fordel for de mange varme-elskende smådyr, der lever i eller på træet, og samtidig optager det mindre plads fra de gode produktions-træer. Samtidig foregår nedbrydningen langsommere hvis træet står vind- og soleksponeret, end hvis det står mørkt og fugtigt.

stær yngler i hule træer

Stæren yngler naturligt i gamle, hule træer. Men i takt med, at denne slags redesteder er blevet mere sjældne, søger de oftere til opsatte stærekasser i haver og parker.

østershat

Østerhatten er en af de mange svampearter, som man kan være heldig at finde på døde eller døende træer – som regel løvtræer.

dagpåfugleøje

Sommerfuglen dagpåfugleøje overvintrer gerne under løs bark eller i hulrum på gamle eller døde træer.

%d bloggers like this: