Husk: Mulighed for regulering af bramgæs er nu udvidet!

Fra 1970’erne til i dag er bestanden af bramgæs vokset fra cirka 50.000 til 1,2 millioner. Derfor anses den lille gåse-art med den kontrastrige sort-hvide fjerdragt i dag ikke længere for at være truet.

Artens fremgang har betydet, at flere landmænd oplever at få skader på deres marker. Skaderne består typisk af græsning på vinterafgrøder eller nysåede marker. Men nedtrampning af afgrøder eller komprimering af det øverste vækstlag kan også i nogle tilfælde skabe problemer.

En egentlig jagttid af bramgåsen er ikke mulig, fordi arten er beskyttet af regler i EU’s Fuglebeskyttelsesdirektiv. Men for at komme de betydelige skader på landmændenes afgrøder til livs gav Miljø- og fødevareministeriet i slutningen af 2015 tilladelse til at udvide perioden, hvor bramgæs må reguleres. Samtidig blev antallet af bramgæs, der må skydes, sat i vejret.

Der gives nu regulerings-tilladelse af længere varighed fra den 1. september til 29. februar. Mellem den 1. marts og 31. maj gives der tilladelse for en måned ad gangen, ligesom det også var tilfældet tidligere.

Der er ikke noget øvre loft for, hvor mange bramgæs der må reguleres. I stedet skal antallet vurderes i de konkrete sager. DCE vurderer, at der kan skydes 96.000 bramgæs årligt på tværs af de lande, hvor arten overvintrer, uden at bestanden bliver reduceret i forhold til i dag.

Det er den lokale vildtkonsulent hos SVANA, der skal vurdere, om du som kan få tilladelse til at regulere bramgæs – og i hvilket omfang.

Se mere hos Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning

Afværgeforanstaltninger

Bemærk, at det er ofte et krav, at man først har forsøgt sig med brug af afværgeforanstaltninger, inden man kan modtage en reguleringstilladelse.

Læs mere om foranstaltningerne her

%d bloggers like this: