Hjælp en trængt sommerfugl i din kommune

Danmarks Naturfredningsforening og A. Vogel lancerer nu en kampagne, hvor der uddeles 2 x 100.000 DKK til kommunale projekter, der gavner en sårbar eller truet sommerfugleart.

Dagsommerfuglene er en gruppe, som er under hårdt pres. På bare 50 er har vi mistet hele 12 arter af dagsommerfugle i Danmark, og mere end hver anden dagsommerfugleart er i dag truet. Det giver derfor rigtig god mening at gøre en ekstra indsats for dagsommerfuglene. Samtidig har det vist sig, at dagsommerfuglene er en såkaldt ‘paraply-artgruppe’. Det vil sige, at man ved at gøre en indsats for dagsommerfuglene samtidig kan give et løft til mange andre arter af truede insekter, planter og dyr.

Vinderen prioriteres ud fra en kombination af følgende

(i) At projektet gavner dagsommerfugle der på rødlisten er kategoriseret som kritisk truet (CR), moderat truet (EN), sårbar (VU) eller næsten truet (NT). Se oversigt over arterne her.

(ii) At projektet undersøger artens/arternes lokale livsvilkår for at sikre, at der ikke igangsættes initiativer med en negativ effekt på bestanden/bestandene. Projektet har fokus på monitering af bestanden/bestandene i projektområdet før projektstart, under projektet og 2 år efter projektets afslutning.

NB: Projekter der fastholder sommerfugleområdet i en femårig periode eller mere prioriteres højest.

Fristen for ansøgning er den 30. marts 2018.

Få mere information

Du kan få mere information om projekt her

Betingelser for projekter

– Det er et krav, at en kommune er ansøger på projektet. Projekter med andre ansøgere medtages ikke.
– Det skal være et nyt projekt, som startes op, alternativt nye initiativer der iværksættes i et eksisterende sommerfugleprojektområde.
– Ejerens skriftlige samtykke skal foreligge.
– Projektet skal tage hensyn til andre sårbare eller truede arter i projektområdet.
– Tildeles projektet midlerne, skal der ved projektafslutning fremsendes en rapport til Danmarks Naturfredningsforening, hvori de igangsatte initiativer og projektets resultater kort beskrives og et overordnet budget vedlægges (i alt ca. 2 sider).
– Projektmidlerne skal være anvendt senest i 2022.

%d bloggers like this: