Stor vandsalamander: Den lille drage i vandhullet

Stor vandsalamander er den største af vore tre salamanderarter i Danmark. Med en længde på op til 16 cm fylder den nærmest hele hånden. Begge køn har en blålig, perlemorsagtig streg på langs med halen og tydelig orange bug. I artens yngletid, som strækker sig henover forår og sommer, har hannen desuden en drageagtig takket kam på krop og hale. Den er et ganske prægtigt dyr!

Stor vandsalamander findes over hele landet, men dog ikke på en lang række mindre øer. I Vendsyssel og Vestjylland er arten sjælden.  Arten er generelt gået tilbage i antal på grund af forurening  af dens levesteder, samt pga udsætning af fisk og ænder i vandhuller.

Årets gang

I marts og april vågner stor vandsalamander fra sin vinterdvale, og begynder sin vandring mod vandhullerne. De fleste tænker nok på salamanderen som et vandlevende dyr, men arten tilbringer en stor del af sit liv på landjorden, fx. i skove eller haver. Faktisk er det kun forbindelse med parring og æglægning, at stor vandsalamander opholder sig i vandhuller eller oversvømmede områder.

Når parringen har fundet sted bliver de befrugtede æg placeret enkeltvist på planter i vandhullet. Hver enkelt æg pakkes omhyggeligt ind ved at folde et blad sammen om det klistrede æg. Hver enkelt hun kan lægge mellem 200-400 æg! Larverne – altså salamandrenes unger – ligner de voksne, men har fjerformede gæller, der kan ses som en bølgende ‘krave’ omkring dyrets hals.

I sensommeren har ungerne forvandlet sig til voksne dyr, og er nu klar til at gå på land. Her kan man i en periode kan finde dem, når de gemmer sig under træstubbe, i brændestakke, i kældre, udhuse eller andre steder, hvor de i dagtimerne kan finde et fugtigt sted at gemme sig.

Overvintringen foregår et frostsikkert sted, ofte i nærheden af eller i forbindelse med bygninger. Er det er godt sted at overvintre, kan der være mange individer samlet på ét sted. I løbet af foråret starter det hele forfra og de voksne vandrer nu tilbage til vandhullerne for at parre sig og lægge deres æg.

Krav til levestedet

Stor vandsalamander foretrækker at leve i rene, solbeskinnede og lavvandede vandhuller uden fisk. Arten findes typisk i vandhuller på mellem 50m² og 2500m², men de kan også være større. Ofte kan man finde stor vandsalamander i vandhuller, der ligger midt på dyrkede marker, hvis de ikke er alt for næringsbelastede. I vandhuller med meget næring ser man ofte en opblomstring af alger i løbet af foråret eller sommeren og her trives stor vandsalamander mindre godt.

Som andre vekselvarme-dyr, så kan stor vandsalamander godt lide at opholde sig der, hvor solen varmer vandet op. Det varmeste vand finder man, hvor der er læ og en god solindstråling til lavvandede områder.

På land lever stor vandsalamander mest af orme, insekter og snegle, mens den i vandhullet lever af små krebsdyr, snegle og haletudser.

Hvad kan du gøre for den store vandsalamander?

Har man et vandhul på sin ejendom, som man gerne vil gøre bedre for stor vandsalamander og andre padder, så er det vigtigste, at skabe lavvandede områder, hvor sollyset kan komme ned det meste af dagen. Derfor er det en god idé at fjerne træer og store buske, der skygger henover vandspejlet – især på sydsiden af vandhullet.

Det vil også hjælpe arten, at man undlader at udsætte fisk og ænder i ynglevandhullerne, da de hurtigt kan æde al yngelen. Ved at bevare masser af dødt ved i skovbunden nær vandhullet sikrer man desuden, at der findes mange velegnede overvintringssteder for stor vandsalamander.

Vandhuller, der med tiden er groet til, og måske kun har en lille vandflade tilbage, kan med fordel renses op. Ved en oprensning er det vigtigt også at være opmærksom på eventuelle stejle brinker. Mange gravede vandhuller er lavet med stejle brinker, men de giver som regel ikke særligt gode muligheder for at dyr og planter trives. Her vil det være en god ide at trække brinkerne ud til siderne med maskine, så der opstår flere lavvandede områder. Det er også i disse områder at andre dyr, for eksempel bekkasiner, ofte finder føde. Husk at søge dispensation hos kommunen, hvis du vil etablere eller oprense et vandhul.

sådan er stor vandsalamander beskyttet

Stor vandsalamander er omfattet af Habitatdirektivets bilag II+IV og Bernkonventionens bilag II. De voksne dyr er desuden fredet.

De fleste af de vandhuller og søer, hvor der findes stor vandsalamander, er beskyttede efter § 3 i naturbeskyttelsesloven .

Store vandsalamander er beskyttet ifølge EF-habitatdirektivet. Det betyder, at den må ikke fanges, slås ihjel eller forstyrres med vilje, og dens levesteder må ikke beskadiges eller ødelægges. Desuden skal der laves særlige bevaringsområder for den i alle landene i EU. I Danmark er der udpeget 32 EF-habitatområder for den.

Andre salamander-arter i Danmark

Ud over stor vandsalamander findes der 2 andre arter af salamander i Danmark:

Lille Vandsalamander

Bjergsalamander

%d bloggers like this: